Subscribe:

HUKUM ISLAM


11.  Ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan tentang amaliah atau perbuatan manusia adalah kandungan dari …
a.       Syariat Islam
b.      Muamalah
c.       Hukum
d.      Ibadah
e.      Al Quran
22. Dalam fikih Islam, orang yang membuat syariat Islam disebut …
a.       Syari’
b.      Syariat
c.       Fukaha
d.      Fakih
e.      ‘urf
33.  Perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah swt. disebut …
a.       Hablun minannas
b.      Hablun minallah
c.       Mukhabarah
d.      Mudarabah
e.      Muzara’ah
44. Perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya disebut …
a.       Hablun minallah
b.      Mukhabarah
c.       Hablun minannas
d.      Mudarabah
e.      Muzara’ah
55. Persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli disebut …
a.       Syirkah
b.      Mudarabah
c.       Asuransi
d.      Jual beli
e.      BMT
66. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah …
a.       Barter
b.      Menjual barang
c.       Jual-beli
d.      Menukar barang dengan uang
e.      Uang ditukar dengan barang
77. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad). Adalah pengertian jual beli menurut …
a.       Bahasa
b.      Istilah
c.       Pemikiran
d.      Al Quran
e.      Kamus Besar Bahasa Indonesia
88. Yang tidak termasuk rukun jual beli adalah …
a.       Ada pembeli
b.      Ada yang dijual
c.       Ada pembeli
d.      Ijab Kabul
e.      Suci dari najis
99. Q. S. Al Baqarah ayat 275 merupakan dasar bagi …
a.       Haramnya jual beli
b.      Halalnya muamalah
c.       Halalnya syirkah
d.      Haramnya menipu
e.      Haramnya riba
110. Berikut yang merupakan syarat menjadi seorang penjual dan pembeli adalah …
a.       Dengan kehendak sendiri
b.      Menipu pembeli
c.       Milik sendiri
d.      Mengandung unsure ketidakpastian
e.      Merugikan kedua belah pihak
11.   Berikut merupakan syarat benda yang dijual atau dibeli, kecuali
a.       Benda tersebut dalam keadaan suci
b.      Benda tersebut memberi manfaat
c.       Benda tersebut dapat diserahkan kepada pembeli
d.      Benda tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli
e.      Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli
12.   “saya jual tanah ini dengan harga Rp 1.000.000.000,00” merupakan perkataan penjual yang disebut …
a.       Ijab
b.      Kabul
c.       Ijab-kabul
d.      Rukun jual beli
e.      Hukum jual beli
13.   Di bawah ini adalah hukum jual beli, kecuali
a.       Mubah
b.      Wajib
c.       Haram
d.      Sunnah
e.      Makruh
14.   Anjuran bagi seseorang untuk melkukan jual beli merupakan salah satu hukum jual beli yaitu …
a.       Mubah
b.      Wajib
c.       Haram
d.      Sunnah
e.      Makruh
15.   Hukum menjual barang yang baru dibeli sebelum barangnya diterima adalah …
a.       Tidak sah
b.      Sah tetapi haram
c.       Makruh
d.      Sah-sah saja
e.      Sah tetapi tidak boleh
16.   Khiar yang dijadikan syarat pada waktu akad oleh penjual atau pembeli disebut …
a.       Khiar majlis
b.      Khiar syarat
c.       Khiar ‘aibi
d.      Khiar wajib
e.      Khiar makruh
17.   Kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang yang melakukan akad atau transaksi adalah pengertian riba menurut …
a.       Hokum syarak
b.      Hokum Islam
c.       Syariat Islam
d.      UUD 1945
e.      Al Quran
18.   Kandungan dari ayat Q. S. Ali ‘Imran ayat 130 adalah larangan bagi kita untuk …
a.       Memberlakukan menipu dalam jual beli
b.      Memberlakukan riba dalam perdagangan
c.       Memakan riba dengan berlipat ganda
d.      Meyakini bahwa harta riba membawa berkah
e.      Meyakini bahwa harta riba membawa musibah
19.   Di bawah ini adalah macam-macam dari riba, kecuali
a.       Riba fuduli
b.      Riba qardi
c.       Riba nasi’ah
d.      Riba ba’sir
e.      Riba yad
20.   Riba karena terpisahnya penjual dan pembeli sebelum timbangan terima barang dagangan disebut riba …
a.       Fuduli
b.      Qardi
c.       Nasi’ah
d.      Ba’sir
e.      Yad
21.   Di bawah ini adalah bahaya dari riba …
a.       Riba membuat manusia menjadi rajin bekerja
b.      Riba melebarkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
c.       Riba dapat menyambung tali silaturahmi
d.      Riba dapat membuat kita dicintai Allah swt.
e.      Riba dapat menguatkan hubungan pertemanan
22.   Suatu kerjasama yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta disebut …
a.       Syarikat harta
b.      Syarikat kerja
c.       Muzara’ah
d.      Mudarabah
e.      Mukhabarah
23.   Seseorang member modal usaha kepada orang lain untuk usaha dan hasilnya dibagi menurut kesepkatan disebut …
a.       Mukhabarah
b.      Qirad
c.       Muzara’ah
d.      Mudarabah
e.      Syirkah
24.   Serikat kerja dalam bidang perkebunan disebut …
a.       Musaqah
b.      Muzara’ah
c.       Mudarabah
d.      Mukhabarah
e.      Syirkah
25.   Kerjasama dalam hal penggarapan sawah yang benihnya berasal dari penggarap sawah disebut …
a.       Syirkah
b.      Muzara’ah
c.       Musaqah
d.      Qirad
e.      Mukhabarah
26.   Kerjasama dalam hal penggarapan sawah yang benihnya berasal dari pemilik sawah disebut …
a.       Syirkah
b.      Muzara’ah
c.       Musaqah
d.      Qirad
e.      Mukhabarah
27.   Berikut ini adalah syarat orang yang bersyarikat, kecuali
a.       Akil
b.      Balig
c.       Merdeka
d.      Tidak dipaksa
e.      Islam
28.   Lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam adalah …
a.       Bank konvensional
b.      Bank syariah
c.       Bank International Indonesia
d.      Bank Indonesia
e.      Bank Mandiri
29.   Contoh Bank yang menerapkan system bagi hasil adalah…
a.       Standard Chartered Bank Syariah
b.      City Bank Syariah
c.       Bank International Indonesia Syariah
d.      Bank Niaga Syariah
e.      Bank Syariah Mandiri
30.   Memakan harta riba merupakan salah satu dari tujuh macam yang dapat …
a.       Membinasakan diri
b.      Memperkaya harta
c.        Menaikkan derajat seseorang
d.      Mempercepat seseorang menjadi kaya
e.      Menentramkan jiwa
31.   Tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain sesuai dengan akad disebut …
a.       Barter
b.      Salam
c.       Wadi’ah
d.      Jual beli
e.      Renten
32.   Menurut bahasa, riba artinya…
a.       Pemindahan
b.      Tambahan
c.       Penangguhan
d.      Pinjam-meminjam
e.      Tukar-menukar
33.   Berikut ini, ayat Al Quran yang menjelaskan tentang haramnya riba adalah…
a.       Q. S. Al Baqarah:235
b.      Q. S. Al BAqarah:245
c.       Q. S. Al Baqarah:255
d.      Q. S. Al Baqarah:265
e.      Q. S. Al BAqarah:275
34.   Tambahan pembayaran utang karena terlambat dalam waktu pengembaliannya disebut …
a.       Qard
b.      Fadl
c.       Yad
d.      Nasi’ah
e.      Rentener
35.   Berikut ini adalah syarat mukhabarah/muzara’ah, kecuali
a.       Pemilik dan penggarap harus balig
b.      Pemilik dan penggarap harus berakal
c.       Pemilik dan pemnggarap harus Islam
d.      Pembagian hasil harus jelas
e.      Benih yang ditanam harus jelas
36.   Para ulama mengharamkan asuransi karena …
a.       Mengandung ketidakpastian
b.      Syaratnya mudah
c.       Untungnya banyak
d.      Dapat dilakukan dengan cepat
e.      Tidak diperintahkan dengan Al Quran
37.   Asuransi adalah masalah yang perlu dikaji menurut hokum Islam karena asuransi termasuk masalah …
a.       Rumit
b.      Ijtihad
c.       Furu’
d.      Fikih
e.      Syariat
38.   Kebolehan seorang pembeli untuk mengembalikan barang yang dibelinya karena barang tersebut memiliki cacat disebut…
a.       Khiar majlis
b.      Khiar matruk
c.       Khiar ‘aibi
d.      Khiar syarat
e.      Khiar wajib
39.   Hukum menjual buah-buahan sebelum dipanen adalah …
a.       Tidak sah
b.      Sah, tetapi haram
c.       Tidak sah tetapi halal
d.      Makruh
e.      Sah
40.   Bank Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah …
a.       BNI 46 Syariah
b.      Bank Syariah Mandiri
c.       BRI Syariah
d.      BPR Syariah
e.      Bank Muamalat
41.   Bank Islam dalam operasioanlnya menggunakan system …
a.       Bunga
b.      Bagi hasil
c.       Mobilisasi
d.      Muzara’ah
e.      Mudarabah
42.   Hukum bungan bank dalam Islam haram karena terdapat harta…
a.       Riba
b.      Rampasan
c.       Dagangan
d.      Banyak
e.      Mubazir
43.   Orang yang membungakan uang kepada masyarakat dalam utang piutang disebut …
a.       Riba
b.      Lintah darat
c.       Kreditur
d.      Debitur
e.      Teller
44.   Riba karena terpisah tempat aqad sebelum serah terima barang dinamakan riba …
a.       Fadli
b.      Nasi’ah
c.       Qardi
d.      Akbar
e.      Yad
45.   Aqad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya disebut …
a.       Sarf
b.      Hawalah
c.       Qard
d.      Rahn
e.      Wakalah
46.   Jaminan yang berupa barang berharga dalam meminjam uang dan meminjam lainnya dinamakan…
a.       Rahn
b.      Mal
c.       Kreditur
d.      Debitur
e.      Borg
47.   Berikut merupakan jual beli yang hukumnya sunah adalah …
a.       Jual beli atas dasar suka sama suka
b.      Jual beli barang untuk berdagang
c.       Menjual atau membeli sesuatau dengan maksud menolong
d.      Menjual perhiasan untuk membeli beras
e.      Menjual bangkai ayam untuk dimanfaatkan uangnya
48.   Jasa bank bertindak sebagai wakil nasabah dinamakan …
a.       Wakalah
b.      Kafalah
c.       Hawalah
d.      Rahn
e.      Qard
49.   Akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman dinamakan …
a.       Wakalah
b.      Kafalah
c.       Hawalah
d.      Rahn
e.      Qard
50.   Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan dinamakan …
a.       Ujrah
b.      Sarf
c.       Qard Hasan
d.      Qard
e.      Rahn

0 komentar:

Post a Comment